GeenCent.com

Algemene Gebruiksvoorwaarden GeenCent.com

 • I Algemene Gebruiksvoorwaarden  1.Welkom bij Geencent.com!

  Welkom bij www.Geencent.com (de "Website") en hartelijk dank voor uw bezoek.

  Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 1 februari 2014 van toepassing op ieder gebruik van de website Geencent.com (de "Website")(zowel via uw computer als via mobiele apparatuur of enige andere software applicatie), op alle diensten die door Geencent.com worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Geencent.com aangaat voor het gebruik van de Website en de diensten.

  Door het bezoeken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Geencent.com raadt iedereen die gebruik maakt van de Website of van een van deze diensten (een "Gebruiker") aan, deze Gebruiksvoorwaarden vooraf te lezen. Geencent.com kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u dan ook aan ze regelmatig te lezen.

  2. Bescherming van uw privacy

  In ons privacy beleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

  3. Minderjarigen

  De diensten van Geencent.com zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

  5. Niet toegestaan gebruik van de Website

  De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.

  Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Dienst aanbieden op de Website ("gebruikers") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

  Het is een Gebruiker niet toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met (hulp)vragen en of talenten/vaardigheden op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met (hulp)vragen en of talenten/vaardigheden herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar aangeboden diensten op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Geencent.com is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

  6. Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan

  Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door Geencent.com. Uw reactie op een vraag of aangeboden talent/vaardigheid en eventuele vervolgberichten tussen gebruikers worden via de servers van Geencent.com verzonden.

  Voor het melden van illegale en inbreuk makende vragen, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u dit te melden aan support@geencent.com. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via support@geencent.com .

  Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of het Privacybeleid, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de volgende maatregelen treffen:
  • a. Geencent.com kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Geencent.com of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen aanbieden van; en/of
  • b. Geencent.com kan een of meerdere Aangeboden diensten van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag, indien er sprake zou zijn van betaling.


  Geencent.com kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Geencent.com binnen de grenzen van de wet, de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder omschreven in ons Privacybeleid.

  7. Wij geven geen garanties

  Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen. Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

  8. Beperking aansprakelijkheid Geencent.com

  Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door

  • (i) gebruik van de diensten van Geencent.com;
  • (ii) het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  • (iii) onjuiste informatie op de Website;
  • (iv) onjuiste profielinformatie door andere gebruikers
  • (v) afname van aangeboden diensten door andere gebruikers;
  • (vi) de kwaliteit van de afgenomen diensten bij andere gebruikers;
  • (vii) de waardering die gebruikers geven aan hun talenten/vaardigheden, of
  • (viii) wijzigingen in de diensten van Geencent.com of wijzigingen in of op de Website.
  Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is, indien er sprake was van een betaling aan Geencent.com, onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Geencent.com heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 50, al naar gelang wat hoger is.

  9. Wijzigingen van de diensten en de Website

  Geencent.com kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Geencent.com kan op enig moment een financiële vergoeding vragen voor de diensten geleverd door Geencent.com. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

  10. Websites en diensten van derden

  De Website bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Geencent.com heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website. Indien u vragen over deze regels van websites van derden heeft, dan verwijzen wij u graag naar hun desbetreffende websites. Dit geldt ook voor het gebruiken van de diensten van externe dienstverleners, zoals van betaaldiensten van derden. Het gebruik van deze diensten zal dan onder de (privacy)regels van de desbetreffende dienstverlener vallen.

  11. Klachtenregeling

  Klachten over de dienstverlening van Geencent.com kunt u indienen door middel van een email aan support@geencent.com . Klachten dienen binnen bekwame tijd nadat u een gebrek in de dienstverlening heeft geconstateerd te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven te worden ingediend. Wij zullen ernaar streven binnen 14 dagen na het indienen van de klacht te reageren. In geval dit niet mogelijk is, zullen wij u binnen 14 dagen na het indienen van de klacht een indicatie geven van de termijn van beantwoording.

  12. Overige bepalingen

  Geencent.com VOF (“Geencent.com”) is gevestigd te Duiven. Geencent.com heeft BTW nummer xxxxxxxx en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer xxxxxxx.

  Geencent.com kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Geencent.com zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Geencent.com gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

  Indien wij een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet afdwingen, dan heeft dat niet tot gevolg dat wij afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Geencent.com zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverlet.

  Kennisgevingen aan Geencent.com (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan support@geencent.com. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mail adres.

  Geencent.com is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van Geencent.com over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

  Deze Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen Geencent.com VOF en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Geencent.com en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. < /li>
 • II Regels voor het plaatsen van (hulp)vragen  1. Geencent.com is een internetdienst

  Geencent.com faciliteert het contact tussen gebruikers met een (hulp)vraag en gebruikers met talenten/vaardigheden die betrekking hebben op de (hulp)vraag.

  Geencent.com is geen partij bij de overeenkomst die tussen Gebruikers tot stand komt. Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

  2. Algemene regels voor het plaatsen van een (hulp)vraag op de Website

  2.1 (hulp)Vragen die door een Gebruiker op de Website worden geplaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen.

  2.2 Het opmaken van een (hulp)vraag:

  • a. In iedere (hulp)vraag mag maar één concrete vraag worden gesteld.
  • b. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
  • c. De (hulp)vraag moet in de juiste rubriek worden geplaatst.
  • d. De omschrijving van de (hulp)vraag moet zo concreet mogelijk zijn.


  2.3 (hulp)Vraag inhoud die niet is toegestaan:
  • a. De tekst bij een (hulp)vraag mag niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn.
  • b. Een (hulp)vraag mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende of en bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
  • c. Het is niet toegestaan een (hulp)vraag te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, of het verrichten van diensten tegen een vergoeding.
  • d. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
  • e. Het is niet toegestaan om (hulp)vragen te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.


  2.4 Illegale of onrechtmatige diensten

  Het is niet toegestaan diensten aan te bieden of te vragen die illegaal of onrechtmatig zijn of verboden zijn. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden of (hulp)vragen te stellen waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is.

  3. Het plaatsen van een (hulp)vraag

  Geencent.com faciliteert het contact tussen gebruikers met een (hulp)vraag en gebruikers met talenten/vaardigheden die betrekking hebben op de (hulp)vraag. Voor het plaatsen van een (hulp)vraag dient de Gebruiker:
  • a. Een account te hebben bij Geencent.com
  • b. Een volledig (gebruikers)profiel te hebben aangemaakt
  • c. Een zo concreet mogelijke (hulp)vraag te hebben geformuleerd


  4. Het opstellen van een gebruikersprofiel

  In het gebruikersprofiel geeft de Gebruiker aan wat zijn/haar talenten en of vaardigheden zijn waarmee hij of zij andere gebruikers mee zou kunnen helpen. Bij het opstellen van het profiel dient de Gebruiker:
  • a. De categorieën, subcategorieën en eigenschappen naar waarheid in te vullen.
  • b. De eigen waardering ten aanzien van de betreffende vaardigheid naar waarheid in te vullen.
  • c. De overige gegevens naar waarheid in te vullen.
  Geencent.com behoudt zicht het recht voor om de waardering aan te passen op basis van de beoordelingen van andere gebruikers.

  5. Het verkrijgen en verwerken van beoordelingen Om de waarderingen die Gebruikers geven aan hun talenten/vaardigheden te verifiëren kan Geencent.com vragen om een beoordeling na uitvoering van de (hulp)vraag. Geencent.com zal de gebruiker vragen om:
  • a. De waardering van de vaardigheid te bevestigen, of
  • b. De eigen waardering te geven t.a.v. de uitvoering van de (hulp)vraag.
  De waardering van andere gebruikers t.a.v. de talenten/vaardigheden worden meegewogen in de gepresenteerde waardering in het profiel van de Gebruiker.

  6. Wij geven geen garanties

  6.1. Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te informeren voordat zij een dienst laten verrichten door een andere Gebruiker. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van het Gebruikersprofiel en de daarin opgenomen talenten/vaardigheden. Tevens voeren wij geen controle uit op, de kwaliteit, veiligheid of de rechtmatigheid van de aangeboden diensten. Geencent.com geeft daarover geen garantie.

  6.2. Geencent.com is op geen enkele wijze partij bij de overeenkomst tussen Gebruikers en de (hulp)vragen. Alle geschillen tussen de Gebruikers dienen onderling te worden opgelost. Geencent.com is niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt als gevolg van de (hulp)vraag die door de andere Gebruiker is uitgevoerd. Geencent.com verleent geen enkele garantie op de door de Gebruikers uitgevoerde diensten.

  6.3. Geencent.com kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door andere gebruikers op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

  7. Vrijwaring dienst Advertenties en beperking aansprakelijkheid Geencent.com

  7.1. Iedere Gebruiker vrijwaart Geencent.com voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door;
  • (i) het aangaan van een overeenkomst op basis van een (hulp)vraag en of aangeboden (weder)dienst,
  • (ii) het gebruik van via de Website gekochte producten; en
  • (iii) het gebruik van via de Website aangeboden diensten.


  • 7.2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Geencent.com zijn opgenomen hoofdstuk I, artikel 8.

   9 Wijzigingen

   9.1. De opmaak van (hulp)vragen kunnen dusdanig gewijzigd worden dat de Advertenties toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere software applicaties van derden.

   9.2. De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Advertentie. Geencent.com heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.

   9.3. Geencent.com is te allen tijde gerechtigd om (hulp)vragen te verwijderen indien deze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden of indien Geencent.com daartoe om andere redenen aanleiding ziet.